Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

 1. Lubuski Związek Szachowy, zwany dalej LZSzach. jest związkiem stowarzyszeń, których cele statutowe wiążą się ze sportem szachowym.
 2. Terenem działania L.Z.Szach jest obszar województwa Lubuskiego, a siedzibą jest miasto Gorzów Wielkopolski.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z póz. Zm.), przepisów ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996r. Nr 25, poz.113) oraz niniejszego statutu i z jego tytułu posiada osobowość prawną.
 4. LZSzach. używa oznak organizacyjnych i pieczęci ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. LZSzach. opiera swą działalność na pracy członków zwyczajnych oraz pomocy członków wspierających.
 6. LZSzach. jest członkiem Polskiego związku Szachowego.

Rozdział II

Cele i formy działalności

Celem LZSzach. jest:

 1. popularyzacja sportu szachowego
 2. prowadzenie działalności wychowawczej poprzez sport szachowy.
 3. organizowanie indywidualnych i drużynowych rozgrywek w cyklu o mistrzostwo Polski do szczebla wojewódzkiego,
 4. prowadzenie ewidencji i klasyfikacji zawodników, szkoleniowców klubów oraz sekcji uprawiających sport szachowy,
 5. organizację i pomoc w organizacji imprez masowych i okolicznościowych,
 6. organizację turniejów ogólnopolskich i międzynarodowych,
 7. organizowanie zgrupowań szkoleniowo-treningowych,
 8. organizowanie kursów, szkoleń podwyższających kwalifikacje zawodników, sędziów, instruktorów i działaczy szachowych,
 9. prowadzenie działalności informacyjnej o pracy LZSzach.,
 10. prowadzenie działalności gospodarczej,
 11. współpracę z klubami i sekcjami szachowymi,
 12. współpracę z organami samorządu terytorialnego, terenowymi organami administracji rządowej, instytucjami państwowymi, prywatnymi, społecznymi w kraju i poza obszarem Rzeczpospolitej Polski,
 13. współpracę z innymi osobami prawnymi lub fizycznymi.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkowie LZSzach. dzielą się na:

  1. zwyczajnych
  2. wspierających
  3. honorowych
 2. Członkami zwyczajnymi LZSzach. mogą być stowarzyszenia, kluby i sekcje sportowe działające w oparciu o ustawę O kulturze fizycznej ( Dz.U.z 1996r Nr 25 poz. 113)
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne deklarujące udział w realizacji celów statutowych LZSzach..
 4. Członkostwo honorowe może być nadane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez 5 członków LZSzach..
  1. Ubiegający się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych kandydat składa zarządowi pisemną deklarację.
  2. przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie Uchwały zarządu.
 5. Członkowie zwyczajni LZSzach. mają następujące prawa:

  1. udział w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z czynnym i biernym prawem wyborczym,
  2. czynnego udziału w pracach LZSzach.,
  3. uczestnictwa w zawodach, rozgrywkach, obozach, kursach itp. imprezach
   organizowanych przez LZSzach..
 6. Członkowie LZSzach. zobowiązani są do:

  1. popierania realizowania celów LZSzach.
  2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów LZSzach.
  3. regularnego opłacania składek członkowskich
  4. udziału w pracach organów LZSzach.
  5. reprezentowania barw LZSzach. w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych
 7. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z praw i obowiązków członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz LZSzach.
  1. Utrata członkowska LZSzach. następuje w przypadku:
   1. wystąpienia z LZSzach. w formie pisemnego wypowiedzenia członkostwa po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec LZSzach.
   2. wykluczenia z LZSzach. /uchwała Zarządu / z powodu:
    1. działania na szkodę LZSzach.
    2. rażącego naruszenia postanowień Statutu,
    3. nieopłacenia składek przez czas dłuższy niż 2 lata / zawieszenie członkostwa następuje po roku nieopłacenia składek/,
   3. utraty zdolności do czynności prawnych,
   4. rozwiązania stowarzyszenia, klubu lub likwidacji jednostki będącej członkiem LZSzach.
  2. Od uchwał Zarządu o utracie praw członkowskich przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów
   na 14 dni przed jego odbyciem. Odwołanie składa się do siedziby Zarządu LZSzach.

Rozdział IV

Władze Związku

  1. Władzami LZSzach. są:
   1. Walne zgromadzenie Delegatów
   2. Zarząd
   3. Komisja Rewizyjna
   4. Kolegium Sędziów
  2. Kadencja wszystkich władz LZSzach. trwa 4 lata a wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.
  3. Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy co najmniej połowie osób obecnych- uprawnionych do głosowania- w pierwszym terminie, a w terminie drugim bez względu na liczbę obecnych.
  4. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Członkowie dokooptowani nie mogą obejmować funkcji prezesai funkcji wiceprezesów Zarządu.
  1. W walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wszystkich członków zwyczajnych LZSzach. wg zasady, iż każdego członka reprezentuje 2 delegatów. Mandat delegata jest ważny od momentu wyboru do zakończenia Walnego Zgromadzenia Delegatów.
  2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział: przewodniczący Sekcji Gry Korespondencyjnej oraz członkowie dotychczasowych władz LZSzach.
  3. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym biorą udział goście zaproszeni przez Zarząd LZSzach.
 1. Zarząd LZSzach. upoważniony jest do zwołania zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Delegatów w terminach statutowych:

  1. sprawozdawczo-wyborczych co 4 lata
  2. sprawozdawczych-co 2 lata
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów musi być zwołane w ciągu 2 miesięcy przez Zarząd LZSzach. w następujących przypadkach:

  1. z własnej inicjatywy
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej
  3. na wniosek 1/3 członków LZSzach. ?delegatów poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów,
  4. na wniosek Kolegium Sędziów
  1. Zarząd LZSzach. wybierany jest w liczbie 6-9 członków w tym prezesa wybranego przez Walne Zgromadzenie.
  2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd na propozycję Prezesa dokonuje rozdziału następujących funkcji:
   1. 2 wiceprezesów d/ s organizacyjnych i sportowych
   2. skarbnika
   3. sekretarza LZSzach.
   4. przewodniczącego Komisji Młodzieżowej
  3. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym biorą udział:
   1. przewodniczący Komisji Rewizyjnej
   2. przewodniczący Kolegium Sędziów
   3. osoby zaproszone
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:

  1. reprezentowanie LZSzach. i działanie w jego imieniu,
  2. kierowanie działalnością LZSzach. zgodnie z postanowieniami vStatutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów,
  3. przyjmowanie i wykluczanie członków LZSzach.
  4. prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie uchwały w tym zakresie,
  5. zatrudnienie etatowych pracowników LZSzach. a przede wszystkim pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej,
  6. zarządzanie majątkiem i funduszem LZSzach.
  7. prowadzenie innych spraw nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Delegatów, Komisji rewizyjnej i Kolegium Sędziów,
  8. ustalenie wysokości opłat z tytułu uczestnictwa zawodników klubów, sekcji szachowych w imprezach LZSzach.
  1. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, którzy z pośród siebie wybierają przewodniczącego,
  2. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić do innych władz LZSzach.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności LZSzach., ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej pod względem jej celowości, gospodarności i rzetelności,
  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz żądanie stosownych wyjaśnień.
  3. przygotowanie sprawozdań na Walne Zgromadzenie Delegatów oraz stawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 6. LZSzach. posiadający co najmniej czterech aktywnych sędziów klasy pierwszej i wyższej tworzy Kolegium Sędziów LZSzach.
 7. Przewodniczącego Kolegium Sędziów LZSzach. wybiera ogólne zebranie sędziów LZSzach.
 8. Członków Kolegium Sędziów LZSzach. w liczbie dwóch, proponuje wybrany przewodniczący i zatwierdza zebranie sędziów.
 9. Kolegium Sędziów LZSzach. stanowi w strukturze Związku autonomiczny organ.
 10. Do kompetencji Kolegium Sędziów LZSzach. należy:

  1. współpraca z Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego,
  2. opiniowanie regulaminów imprez ogólnopolskich i okręgowych odbywających się na terenie województwa lubuskiego,
  3. ocena pracy, badanie aktywności oraz nadzór nad działalnością sędziów szachowych okręgu i prowadzenie ich ewidencji,
  4. zatwierdzenie sędziów na imprezy organizowane przez LZSzach.
  5. organizowanie okręgowych kursów sędziowskich ? II i III klasę,
  6. typowanie sędziów na centralne kursy sędziowskie,
  7. wnioskowanie do Zarządu P.Z.Szach w sprawie występowania do FIDE o nadanie tytułu sędziego klasy międzynarodowej,
  8. wnioskowanie do Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego o zawieszenie uprawnień sędziowskich,
  9. przygotowanie informacji z działalności na Walne Zgromadzenie Delegatów.

Rozdział V

Majątek i fundusze Związku

  1. Majątek LZSzach. stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
  2. Na fundusze LZSzach. składają się:
   1. składniki członkowskie
   2. środki finansowe z własnej działalności gospodarczej
   3. dotacje, darowizny, zapisy.
  1. Działalność gospodarcza LZSzach. prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
  2. Rokiem obrachunkowym w działalności gospodarczej jest rok kalendarzowy.
 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych LZSzach. są potrzebne podpisy dwóch członków Zarządu w tej liczbie Prezesa Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

 1. Zmiana Statutu LZSzach. wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności 50% + 1 uprawnionych do głosowania.
 2. Rozwiązanie LZSzach. następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności 50% + 1 uprawnionych do głosowania z jednoczesnym określeniem przeznaczenia majątku LZSzach.
 3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku nakłada obowiązek na dotychczasowy Zarząd powołania komisji likwidacyjnej, która przeprowadza likwidację majątku Związku z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów w sprawie przeznaczenia majątku LZSzach. wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrujący LZSzach.